Przemijająca_

183 teksty – auto­rem jest Prze­mijająca_.

Kim jes­tem?
Jes­tem opo­wieścią, której nikt jeszcze nie opo­wie­dział.
Opo­wieścią o tym, jak można kochać i da­wać ra­dość in­nym mi­mo os­trych ran w ser­cu.
O tym, jak war­to jest ufać i mieć nadzieję cho­ciaż nie raz mnie za­wie­dziono.
O tym, jak wspa­niale jest żyć i cie­szyć się każdą mi­nutą życia po­mimo wciąż no­wych przeszkód. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 listopada 2016, 18:38

Marze­niem niektórych ludzi jest po pros­tu obudze­nie się pew­ne­go ran­ka i sta­wianie kroków mających uszczęśli­wić siebie, każdą chwilę swo­jego życia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 stycznia 2016, 01:06

****

Znów stoimy na tej sa­mej stacji
Tak codzien­nie wy­rusza­my w podróż
Po krainach i zaułkach naszych myśli

Przed ocza­mi różno­rakie kra­job­ra­zy podziwiamy
Nad swoim lo­sem dumamy
Przes­ta­jemy zwra­cać uwagę na stac­je, które mijamy
Na swoich prob­le­mach prze­sad­nie się skupiamy

Wy­siada­my w ok­reślo­nym miejscu
Bieg­niemy do swoich obowiązków
Nie zauważamy piękna świata, in­nych ludzi
Po czym znów nas ra­no budzik budzi 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 14 października 2015, 23:00

Przyz­wycza­jasz się do rzeczy­wis­tości, w której żyjesz, choć nie jest ta­ka jak­byś chciał, aby była. Później oka­zuje się, że jed­nak może byc dużo trud­niej­sza niż wcześniej. Chce ona stłumić w człowieku to, co w nim najlepsze. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 czerwca 2015, 21:55

Bieg­niesz. Żyjesz z dnia na dzień. Czas ucieka ci przez pal­ce. Pew­ne­go dnia wra­casz myśla­mi do swo­jej przeszłości. Przy­pomi­nasz so­bie kim byłeś, a kim jes­teś te­raz. Jak wiele zmieniło się od pew­ne­go mo­men­tu. I co? Tęsknisz.. tak strasznie tęsknisz za sobą samym.. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 1 czerwca 2015, 23:22

Nie zo­baczysz te­go bólu gołym okiem, a Two­je po­cie­sze­nie nie po­może dopóki nie zbliżysz się do człowieka całym swoim ser­cem i nie zaczniesz praw­dzi­wie współodczuwać. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 8 stycznia 2015, 20:32

****

Wo­koło było słychać ptaków śpiew
Gałęzie drzew niezręcznie ugi­nały się
Na ław­ce na której sie­działy miliony
Za­witała samotność

Opa­tulo­na w poczu­cie bezsilności
bez­radności, poz­ba­wiona miłości
Pełna złudzeń, pięknych marzeń
za­nikających z ko­lejną falą złych zdarzeń

Szczęscia doz­nać wiele chciała
Za­miast te­go z cier­pieniem się spotykała 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 28 czerwca 2014, 10:50

Ko­bieta naj­większe po­cie­sze­nie ot­rzy­muje w objęciach ukocha­nego mężczyzny. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 maja 2014, 18:40

W życiu są ta­kie mo­men­ty, w których pot­rze­buje­my, by ktoś bar­dziej niż zwyk­le pot­rzy­mał nas za dłoń, był obec­ny bez względu na wszys­tko. To chwi­le, gdy mu­simy stoczyć ciężką walkę z przeszłością i z sa­mym sobą. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 7 maja 2014, 15:46

Niep­rawdą jest, że człowieko­wi do życia pot­rzeb­ny jest tlen. To nie tlen a miłość jaką jes­teśmy darze­ni i sa­mi ob­da­rowu­jemy, na­daje sens każde­mu uderze­niu ser­ca.

Żyj i kochaj, każde­go dnia na no­wo, nie pozwól, by co­kol­wiek stanęło na drodze do szczęścia. Człowiek szczęśli­wy to człowiek, który kocha, da­je z siebie to, co naj­cenniej­sze.
Nie ma na co cze­kać! Kochaj! 

myśl
zebrała 14 fiszek • 8 kwietnia 2014, 21:17
Przemijająca_

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

8 sierpnia 2017, 16:47Przemijająca_ sko­men­to­wał tek­st Serca cichość

5 sierpnia 2017, 22:05Przemijająca_ sko­men­to­wał tek­st Gdzie można przeglądać się w lus­trze [...]

5 sierpnia 2017, 21:59Przemijająca_ sko­men­to­wał tek­st Serca cichość

18 listopada 2016, 00:54Magness sko­men­to­wał tek­st Kim jes­tem? Jes­tem opo­wieścią, [...]

17 listopada 2016, 20:22Cris sko­men­to­wał tek­st Kim jes­tem? Jes­tem opo­wieścią, [...]

17 stycznia 2016, 22:21Przemijająca_ sko­men­to­wał tek­st Marzeniem niektórych ludzi jest [...]

17 stycznia 2016, 02:03Przemijająca_ sko­men­to­wał tek­st Marzeniem niektórych ludzi jest [...]

17 stycznia 2016, 01:53Przemijająca_ sko­men­to­wał tek­st Marzeniem niektórych ludzi jest [...]

17 stycznia 2016, 01:06Przemijająca_ do­dał no­wy tek­st Marzeniem niektórych ludzi jest [...]

14 października 2015, 23:00Przemijająca_ do­dał no­wy tek­st ****