Przemijająca_

190 tekstów – auto­rem jest Prze­mijająca_.

Twoja wojna

Bitwa
Każde­go dnia inna
Woj­na
Naj­cichsza ze wszys­tkich w historii

To ta woj­na co 
za­burza
roz­bi­ja Twe serce
na mi­liony kawałków

W tle
Nic prócz dźwięków roz­bi­jające­go się szkła
Łez spadających
Od­dechu wygranej 

wiersz • 4 listopada 2017, 19:51

Każde uczu­cie przez Was wzbudzo­ne uderza prze­rażająco zimną kroplą deszczu o płaszcz mo­jego serca. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 października 2017, 21:41

Szep­tem w twym ser­cu na zaw­sze pozostanę. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 sierpnia 2017, 20:44

Człowiek doj­rze­wa pop­rzez przeżywa­nie bólu i cier­pienia, ale też bu­dującej ra­dości mającej źródło w małych rzeczach dnia codziennego. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 sierpnia 2017, 21:55

Jesteś Wspaniały

Ty mnie uno­sisz po­nad to wszystko
Pod­no­sisz z naj­cięższych sytuacji
Nig­dy we mnie nie wątpisz
Gdy się po­tykam prędko łapiesz mnie za rękę
Nie poz­wa­lasz mi upaść

Koisz mo­je rany
Przy­tulasz do swo­jego miłosier­ne­go serca
Jes­teś w każdym momencie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 5 sierpnia 2017, 23:12

****

Ser­ca reak­cje by­wają zaskakujące
Gdy zdarzają się sy­tuac­je szokujące
Nie prze­widzisz nig­dy tego
Co Cię w życiu spot­ka dob­re­go czy złego

Będę z Tobą na zawsze
Gdy się obudzisz i zaśniesz
Będę z Tobą na zawsze
Gdy Słońce wzej­dzie i zgaśnie

Mówiono i obiecywano
W so­bie prawdę chowano
Na końcu oka­zało się że oszu­kano
A ser­ce zde­zorien­to­wane pozostało 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 5 sierpnia 2017, 21:52

Znów wra­cam tu - do siebie.
In­na niż przed­tem.
Ani lep­sza ani gorsza.
Ta­ka ja­ka jes­tem.
W poszu­kiwa­niu szczęścia i zdrowia
W poszu­kiwa­niu swo­jego miej­sca na Ziemi 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 lipca 2017, 09:57

Kim jes­tem?
Jes­tem opo­wieścią, której nikt jeszcze nie opo­wie­dział.
Opo­wieścią o tym, jak można kochać i da­wać ra­dość in­nym mi­mo os­trych ran w ser­cu.
O tym, jak war­to jest ufać i mieć nadzieję cho­ciaż nie raz mnie za­wie­dziono.
O tym, jak wspa­niale jest żyć i cie­szyć się każdą mi­nutą życia po­mimo wciąż no­wych przeszkód. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 listopada 2016, 18:38

Marze­niem niektórych ludzi jest po pros­tu obudze­nie się pew­ne­go ran­ka i sta­wianie kroków mających uszczęśli­wić siebie, każdą chwilę swo­jego życia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 stycznia 2016, 01:06

****

Znów stoimy na tej sa­mej stacji
Tak codzien­nie wy­rusza­my w podróż
Po krainach i zaułkach naszych myśli

Przed ocza­mi różno­rakie kra­job­ra­zy podziwiamy
Nad swoim lo­sem dumamy
Przes­ta­jemy zwra­cać uwagę na stac­je, które mijamy
Na swoich prob­le­mach prze­sad­nie się skupiamy

Wy­siada­my w ok­reślo­nym miejscu
Bieg­niemy do swoich obowiązków
Nie zauważamy piękna świata, in­nych ludzi
Po czym znów nas ra­no budzik budzi 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 14 października 2015, 23:00

Przemijająca_

"Ręce ludzkie są kruche, żyją krótko, ale zostawiają po sobie ślady, które trwają całe lata, a nawet wieki." Zofia Kucówna

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Przemijająca_

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

4 listopada 2017, 19:51Przemijająca_ do­dał no­wy tek­st Twoja woj­na

28 października 2017, 21:41Przemijająca_ do­dał no­wy tek­st Każde uczu­cie przez Was [...]

8 sierpnia 2017, 16:47Przemijająca_ sko­men­to­wał tek­st Serca cichość

8 sierpnia 2017, 00:28Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Szeptem w twym ser­cu [...]

7 sierpnia 2017, 22:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Szeptem w twym ser­cu [...]

7 sierpnia 2017, 22:55Przemijająca_ sko­men­to­wał tek­st Szeptem w twym ser­cu [...]

7 sierpnia 2017, 22:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Szeptem w twym ser­cu [...]

7 sierpnia 2017, 22:46Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Szeptem w twym ser­cu [...]

7 sierpnia 2017, 22:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Szeptem w twym ser­cu [...]

7 sierpnia 2017, 22:44piórem2 sko­men­to­wał tek­st Szeptem w twym ser­cu [...]